DÖNEM SONUNDA

KDV YÖNÜNDEN

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

            1-GİRİŞ:

            Katma değer vergisi, vergi sistemimize 01.01.1985 tarihinde girmiştir.[1] Katma Değer Vergisi Kanunu geçen 25 yıl içinde bir çok kere değişikliğe uğramış, kanun hakkında 114 adet genel tebliğ, 59 adet sirküler ve sayısı bilinemeyecek kadar özelgeler yayınlanmıştır. Bu kadar geniş bir mevzuat içerisinde, yıl sonunda katma değer vergisi yönünden yapılması gereken işlemler bu yazımızda açıklanmaya çalışılmıştır.

 

            2-DÖNEM SONU İŞLEMLERİ:

            Muhasebenin temel kavramlarından[2] olan dönemsellik ilkesine göre sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektirmektedir. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik ilkesi gereğidir. Bu ilke gereğince her hesap dönemi sonunda düzenlenen mali tabloların sağlıklı ve gerçeği yansıtabilir olabilmesi için dönem içinde yapılan kayıtların dönem sonunda elde edilen envanter sonuçlarına göre düzeltilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme mali kara ulaşmak bakımdan da zorunlu olup bu işlemler, maliye literatüründe dönem sonu işlemleri olarak adlandırılmaktadır. Katma değer vergisi yönünden de dönem sonunda dikkat edilmesi gereken işlemler vardır. Bu işlemler aşağıda açıklanmıştır:

 

            A-YEVMİYE DEFTERİNİN TASDİKSİZ ARKA SAYFALARINA YAPILAN KAYITLARA DAYALI OLARAK YAPILAN KDV İNDİRİMLERİ:

 

            Vergi Usul Kanunu’nun 221/4. maddesi gereğince, tasdike tabi defterlerin yıl içinde dolması nedeniyle yeni defter tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

            Ancak uygulamada, defter tasdik ettirilmesi unutulmakta ve kayıtlar tasdikli yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılmaktadır.

            Vergi idaresi, tasdikli yevmiye defterinin arka sayfalarına kayıtları, kanuni deftere yapılmış kayıt olarak değerlendirmemekte ve dolayısıyla KDV indirimleri de reddedilmektedir. Maliye Bakanlığı’nın 02.11.2000 tarih ve 50774 sayılı Özelgesinde:

                “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 225. maddesinin (b) bendinde müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanan müesseselerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı tasdik ettirecekleri; tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakları kullanmadan evvel tasdike arz edecekleri; bunların sayfa numaralarının tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca tasdiksiz defter kayıtlarının kanuni deftere yapılmış kayıt olarak kabulü mümkün bulunmadığından, aynı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendine göre işlem yapılması gerekmektedir.” şeklinde idari görüş bildirilmiştir.

            Danıştay da yevmiye defterinin arka sayfalarına kaydedilen faturalardaki KDV’nin indirilemeyeceğine ilişkin kararlar vermiştir. Örneğin, Danıştay 7. Dairesinin, 06.04.2004 tarih ve E. 2002/514, K. 2004/834 sayılı Kararında:

                “Yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılan kayıtların yasal defterlere yapılmış kayıt olarak kabulü mümkün olmadığından, mal alış ve gider faturalarında yer alan KDV’lerin KDV Kanununun 29 ve 34. maddelerine göre indirilmesi mümkün değildir.”

            Yine Danıştay 7. Dairesinin, 03.03.2004 tarih ve E. 2001/2331, K. 2004/576 sayılı Kararında:

                 “Yevmiye defterinin tasdiksiz kısımlarının yasal defter, bu kısma yapılan kayıtların da yasal deftere kayıt olarak kabulüne olanak bulunmadığından, bu kayıtlarda yer alan KDV’ler indirim konusu yapılamaz.”

            denilmiştir. Buna göre idarenin ve yargının, yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılan kayıtları kabul etmediği ortadadır.

            Ancak Danıştay Dava Daireleri Kurulu, tasdikli yevmiye defterinin arka sayfalarına yapılan kayıtların doğruluğunun araştırılması gerektiği, bu yönde bir inceleme yapılmadan sadece, kayıtların biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapılması nedeniyle KDV indirimlerinin reddedilemeyeceği görüşündedir. Kurulun 17.06.2005 tarih ve E. 2005/110, K. 2005/177 sayılı Kararının özeti aşağıdaki gibidir:

                “…biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapılan kayıtlarla defter-i kebir, envanter defteri ve kasa defteri arasında karşılaştırmalı bir inceleme ve araştırma yapılması ve bu suretle biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapılan kayıtların doğruluğunun araştırılması gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmadan sadece, söz konusu kayıtların biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapıldığından hareketle katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek yapılan tarhiyatta isabet görülmemiştir.”  

            KDV indirimleri yönünden sorun yaşamamak için, yevmiye defterinin tasdikli sayfalarına kayıt yapılmalıdır. Muhasebe bilgisayarla takip edildiğinden yevmiye defterinin ne kadar kullanıldığını tespit etmek her zaman mümkündür. Bu durumda tasdikli yevmiye defterinin dolup dolmadığını kontrol ederek, dolmuş olması durumunda yeni bir yevmiye defteri tasdik ettirerek, kayıtların bu yeni deftere yapılması, KDV yönünden yapılması gereken bir işlemdir.

 

            B-BİR KISIM ZAYİ OLAN MALLARA AİT KDV NİN İLAVE EDİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINIP ALINMADIĞI:

 

            KDV Kanununun 30/c. maddesi uyarınca zayi olan mallara ait KDV nin indirilmesi mümkün değildir. Zayi olma kavramı Vergi Kanunları içinde tanımlanmadığından uygulamada sorunlar ortaya çıkmaktadır.

            İşletmede; yangın, deprem, çalınma, kaybolma, bozulma, çürüme, çatlama, paslanma, kullanım süresinin dolması gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fiziki kayıplar zayi olarak adlandırılmaktadır.

            Malların zayi oluş biçimine göre KDV yönünden yapılacak işlemler değişmektedir. Şöyle ki:

            Deprem ve Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olma: KDV Kanunu’nun 30/c maddesinde 4503 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olan malların KDV nin indirimine izin verilmiştir. Deprem veya sel felaketi nedeniyle malların kısmen veya tamamen zayi olması durumunda, daha önce bu malların alımında indirilmiş olan KDV yönünden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

            Maliye Bakanlığı’nın Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep İlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olma: KDV Kanunu’nun 30/c maddesinde 5228 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan malların KDV nin indirimi mümkün kılınmıştır. Bir başka deyişle bu durumda KDV yönünden yapılacak bir işlem yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, yangına ilişkin Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep ilan etmesidir. Bunun dışında Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep ilan etmediği bir yangın nedeniyle zayi olan mallara ait KDV nin indirimi mümkün değildir. Bu durumda, bu malların alınışında indirilen KDV, yangın olduğu dönemdeki KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilecektir.  

            Yasal Fireler Nedeniyle Ortaya Çıkan Mal Zayileri: Sanayi ve ticaret odalarınca belirlenen fire oranları dahilinde imalat esnasında meydana gelen mal zayiatları için KDV yönünden yapılacak bir işlem yoktur. Çünkü malları satış fiyatları yasal firelerdeki kayıpları da karşılayacak şekilde belirlenmekte, bu şekilde hesaplanan KDV de bunu kapsadığından firelere ait KDV nin indiriminde KDV Kanunu’nun 30/c maddesine aykırı bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle yasal fire oranları dahilinde oluşan mal zayileri için KDV yönünden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

            Çalınma veya Kaybolma Nedeniyle Ortaya Çıkan Mal Zayileri: İşletmedeki malların çalınması veya kaybolması durumunda iki durum söz konusu olabilir. Birinci durumda çalınma veya kaybolma, polis veya jandarma tutanağı ya da mahkeme kararı ile tevsik edilebilir bir çalınma veya kaybolma olabilir. Bu durumda çalınan veya kaybolan mallar için daha önce indirilen KDV nin indirimi kabul edilmez ve bu KDV, çalınma veya kaybolmanın gerçekleştiği dönem beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilir. İkinci durum çalınma veya kaybolmanın tevsik edilememesi durumudur. Bu durumda çalınan veya kaybolan malların belgesiz satıldığı kabul olunarak, emsal satış bedeli üzerinden fatura düzenlenmek suretiyle KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bozulma, Çürüme, Kullanım Süresinin Dolması Gibi Nedenlerle Zayi Olma: Maliye Bakanlığı; 05.12.2009 tarihine kadar özelgelerle yön verdiği ve KDV nin indirimine imkan verdiği, bozulma, çürüme ve kullanım süresinin dolması nedeniyle Takdir Komisyonu kararı ile zayi olan mallara ait KDV nin indirimi uygulamasına 113 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile son vermiştir. Tebliğin E bölümünde yapılan açıklamalara göre; kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların, ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV'nin indirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamalar “Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Ve İmha Edilen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV de Danıştay’ın Kararı Çerçevesinde Son Durum” isimli makalede[3] yer almaktadır.

            Bu şekilde zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda daha önce özelgelere dayanarak, bozulmuş, çürümüş veya miadı dolmuş malların KDV ni indirim konusu yapan mükelleflerin düzeltme yapmaları gerekmektedir.

 

            C-BİNEK OTOMOBİLLERE AİT KDV NİN İNDİRİLİP İNDİRİLMEDİĞİ:

 

            KDV Kanunu’nun 30/b maddesi binek otomobillere ait KDV nin indirilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Bu hükmün tek istisnası, binek otomobilleri kiralayan veya işleten mükelleflerdir. Sadece bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler binek otomobillerin alınışında ödenen KDV ni indirim konusu yapabilirler. Dönem sonunda yapılacak kontrolde, yıl içinde binek oto alışı olup olmadığı araştırılır, varsa alımında ödenen KDV nin 191-İndirilecek KDV Hesabına dahil edilip edilmediğine bakılarak, edilmişse düzeltme beyannamesi verilmesi sağlanmalıdır.

            Binek otomobillere ait KDV nin gider yada maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği 1 ve 23 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. Buna göre binek otomobillere ait ödenen ve indirimi kabul olunmayan KDV, mükelleflerin seçimine göre ya doğrudan gider yazılabilir ya da binek otomobilin maliyetine eklenmek suretiyle amortisman yoluyla gider yazılabilir.

 

            D-YIL SONUNDA YAPILAN CİRO İSKONTOLARI İÇİN KDV HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI:

 

            KDV Kanunu’nun 25/a maddesi uyarınca, ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontolar KDV matrahına dahil değildir. Ancak faturada ayrıca gösterilemeyen ve yıl sonunda çeşitli isimler altında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu, ciro iskontosu gibi) yapılan ödemelerin KDV ne tabi olduğu unutulmamalıdır. 26 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde:

 

                “Fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda yada belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler KDV’ye tabi olacaktır. Bu şekilde ortaya çıkan iskontolar doğrudan satılan malla ilgili olmayıp, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da bir çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş, ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü) satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmet vermiştir ki) ek ödemeye hak kazanmıştır. Bu nedenle, yıl sonlarında veya belli bir ciro aşıldığında ciro primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla yapılan ödemeler, KDV Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde hizmet kapsamında KDV’ye tabi olacaktır.”

 

            Açıklaması yapılmıştır. Bu durumda, dönem sonunda satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla fatura kesilmişse KDV hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmelidir. Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, konunun hizmet kapsamında  değerlendirilmesi nedeniyle %18 oranında KDV hesaplanması gerektiğidir. 

 

            E-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE AİT KDV NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMADIĞI:

 

            KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Kanunen kabul edilmeyen giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde sayılmıştır. Ancak bu kanunen kabul edilmeyen giderlerden olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/1. maddesinde açıklanan “Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen sair değerler” nedeniyle indirim reddi söz konusu değildir. Çünkü işletmeden çekilen  bu değerler zaten emsal bedeli üzerinden KDV ne tabi tutulmaktadır. Bunun haricinde, vergi kanunları açısından kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetinde olan bir giderin alımında ödenen KDV nin indirilmesi mümkün değildir. Dönem sonunda, kanunen kabul edilmeyen giderlere ait ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

 

            F-PROMOSYON ÜRÜNLERİ, NUMUNE VE EŞANTİYONLARLA İLGİLİ KDV:

           

            Promosyon ürünleri, numune ve eşantiyonların KDV karşısındaki durumu 50 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde[4] açıklanmıştır. Buna göre promosyon olarak bir malın yanında başka bir mal verilmesi halinde promosyon olarak verilen mal için KDV hesaplanması söz konusu değildir. Ayrıca promosyon olarak verilen malın alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak promosyon olarak verilen malların KDV oranı ile asıl teslim edilen malın KDV oranının farklı olması durumunda indirim konusunda farklıklar ortaya çıkmaktadır. Tebliğde yapılan açıklamalara göre;

            -promosyon olarak verilen malın (işletmede imal edilen veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDV oranı (%1 , 8, 18); satışı yapılan asıl malın KDV oranıyla aynı olması veya daha düşük oranda olması durumunda promosyon olarak verilen mala ait ödenen KDV nin tamamı indirim konusu yapılabilir.

            --promosyon olarak verilen malın (işletmede imal edilen veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDV oranı (% 8, 18); satışı yapılan asıl malın KDV oranından yüksek olması durumunda, promosyon olarak verilen mal için ödenen KDV den, asıl satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım indirim konusu yapılabilecek, kalanı ise gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.

            Bu durumda promosyon olarak verilen mal için ödenen KDV nin indirim konusu yapılabilecek kısmı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır:

            Promosyon Mal Alımı İçin Ödenen KDV x (Asıl Satışı Yapılan Malın KDV Oranı / Promosyon Olarak Verilen Malın KDV Oranı)

            Eşantiyon mallar, bayramlarda ve özellikle yıl başlarında verilmektedir. Eşantiyon mallar ayni pazarlama gideri niteliğinde olduklarından, eşantiyon malların herhangi bir bedel alınmaksızın verilmesi KDV hesaplanmasını gerektirmediği gibi, eşantiyon olarak alınan mallar için ödenen KDV nin de indirimi mümkündür.

            Numune mallar, işletmelerin halen satışını yaptıkları mallar veya piyasaya yeni çıkardıkları malların tanıtımını yapmak üzere verilen mallardır. Numune mallar için KDV hesaplanması söz konusu olmadığı gibi, numune mallar için yüklenilen KDV nin de indiriminde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak numune olarak teslim edilecek malların üzerinde “Numunedir, Parayla Satılmaz” ibaresinin bulunması ve ticari teamüllere uygun nitelik ve miktarda verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde verilen numune mallar için KDV hesaplanmaz ve yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir.

 

            G-GEÇ ÖDENEN ELEKTRİK, TELEFON VE SU BEDELLERİNE AİT GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN KDV:

 

            Zamanında yatırılmayan elektrik, doğalgaz, su ve telefon bedellerine ilişkin gecikme zamları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.[5] Dolayısıyla vergi matrahının tespitinde gider olarak yazılabilen bu gecikme bedellerine (zamlarına) ait ödenen KDV de indirim konusu yapılabilir.

 

            H-İMALAT ARTIKLARININ TESLİMİNDE KDV UYGULAMASI:

 

            Konuyla ilgili olarak, 97 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nin[6] 5. bölümünde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

                “İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden müstesnadır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre bu işlem kısmi istisna kapsamına girmektedir.

                Yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir.

                Bu durumda, yukarıda sayılan imalat artıkları için yüklenilen bir KDV de söz konusu olmayacaktır.

                Bu nedenle sözü edilen imalat artıkları için, "Yüklenilen KDV" hesaplanmak suretiyle teslim edildikleri dönemde KDV Beyannamesinin 30. satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

 

            Buna göre, imalat sırasında ortaya çıkan ve teslimleri KDV den istisna olan imalat artıkları ve fireleri için KDV düzeltmesi yapılmayacaktır.

           

            I-VERGİYE TABİ OLMAYAN VEYA İSİTİSNA OLAN MAL VE HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK YÜKLENİLEN KDV NİN DURUMU:

 

            KDV Kanunu’nun 30/a maddesinde, KDV ne tabi olmayan veya KDV den istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış belgelerinde gösterilen veya bu mal veya hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin indirilmesi mümkün değildir. Ancak yine Kanunun 32. maddesinde buna bir istisna getirilmiştir. 32. maddeye göre, KDV Kanunu’nun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin indirimi mümkündür. Buna göre teslimleri KDV den istisna olup yüklenilen KDV de indirim konusu yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir:

            -Mal ve hizmet ihracatına ilişkin istisna,

            -Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlara ait istisna,

            -Taşımacılık istisnası,

            -Diplomatik İstisnalar,

            -Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarına ilişkin istisna.

            Buna göre indirimi KDV Kanunu’na göre mümkün olmayan ve dolayısıyla alışında veya maliyetinde yer alan ödenen KDV nin indirimi mümkün olmayan işlemler aşağıdaki gibidir:

            -KDV Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen İthalat İstisnası nedeniyle yüklenilen KDV,

            -KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar nedeniyle yüklenilen KDV ve (Yukarda belirtilen 4-s bendi hariç)  

            -Diğer Kanunlarda yer alan istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV nin indirimi mümkün değildir. Dönem sonunda yapılacak kontrollerde bu hususa dikkat etmek gerekmektedir.

 

            3-S O N U Ç:

 

            Dönem sonlarında KDV yönünden yapılacak ve kontrol edilecek hususlara çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu hususlara dikkat edilmemesi, mükellefleri cezalı KDV tarhiyatı ile karşı karşıya bırakacağı gibi yeminli mali müşavirleri de zor durumda bırakacaktır. Bu nedenle KDV yönünden dönem sonlarında yapılacak kontroller çok önemlidir.

             

 

 

                                                            İzmir Y.M.M Odası Danışma Komisyonu[1] 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu; 25.10.1984 Tarihinde TBMM de Kabul Edilmiş, 02.11.1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış ve  01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

[2] Muhasebenin Temel Kavramları; 26.12.1992 Tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin (Sıra No:1) Muhasebe Usul Ve Esasları Bölümünde Yer almaktadır.

[3] Birgül Dikmen, Baş Hesap Uzmanı, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 353, Sayfa 19

[4] 25.12.1995 Tarih ve 22504 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

[5] Maliye Bakanlığı’nın 14.06.2001 Tarih ve 32996 Sayılı Özelgesi: “PTT ve Teaş gibi kurumların kamu kuruluşu olmasının bu kuruluşlara ait alacakların kamu alacağı niteliğinde olduğunu göstermeyeceği, bu kurumların alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’a göre takip ve tahsilinin mümkün olmadığı, elektrik, su ve telefon faturalarının süresinde ödenmemsi nedeniyle alınan gecikme zamlarının işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak nitelendirilmesi gerektiği ve kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılmasının mümkün olduğu”

[6] 31.12.2005 Tarih ve 206040 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2014 Yılı Bazı Vergi ve SGK Düzenlemeleri
Finansal Kiralama İşleminden Sonra Oluşan Ana Para Kur Farkları ile Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi
İş Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Kurum ve Adi Ortaklık Statüsünde Degerlendirilmesi
213 Sayılı VUK’nun 413 Seri No’lu Tebliğine Göre Mükellef Bilgileri Bildirimi;
Yeni TTK Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Sanal Mağazalar Aracılığıyla Yapılan Mal Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Takvimi
Yeni TTK İle Birlikte Sermaye Şirketlerinin İnretnet Sitesi Açma Zorunluluğu
Gider Pusulası Nedir, Nasıl Düzenlenir,Vergilendirilmesi ve Örnekler. Barış ELİŞ
Bilanço Denetimi. Mizan YMM.ve Bğz.Dnt.A.Ş.
Yevmiye Defteri Muhafazası ve Zamanında Kayıt.İbrahim ARIKAN
Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Ve İstisnanın Kar Payı Olarak Dağıtımında Vergileme
Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisinin Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN
Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
Kanunen Kabul Edilmiyen Giderler
SGK Tarafından Hastanelere Yapılan Eksik Ödemenin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. Ceyhun GÖNEN
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN Ceyhun GÖNEN
Kreş Hakkındaki Yönetmelik ve Vergisel Açıdan Karşılaşılan Tereddütlere Çözüm Yolları. İbrahim ARIKAN
Elektronik Ortamda Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar. Ceyhun GÖNEN
Kesin Mizan Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar
Dönem Sonunda KDV Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2010 Dönem Sonu İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Kemal AÇIKEL

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 0.0000 0.0000
EUR 0.0000 0.0000
SEK 0.0000 0.0000
JPY 0.0000 0.0000

Bize Ulaşın

Mizan Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim AŞ.
Hürriyet Bulvarı Kavala Plaza No:4/1
D:41 Çankaya / İZMİR
mizan@mizandenetim.com
0 232 483 80 85 - 483 48 50
0 232 483 32 12
medyum
medyumlar ask buyusu baglama buyusu gideni geri getirme buyusu papaz buyusu evlilik buyusu kismet acma buyusu sirinlik buyusu buyu bozma canbar buyusu istanbul medyum ankara medyum izmir medyum istanbul medyumlari ankara medyumlari izmir medyumlari medyum istanbul medyum ankara medyum izmir medyum ali, medyum rahip, medyum badur, medyum yasef, medyum ugur, medyum ali kaya, medyum halit, medyum olcay, medyum fikriye, medyum niyazi, medyum kemal, medyum ca, medyum muhabbet, medyum munevver, medyum candan, medyum tavsiye ediyorum, medyum cem, medyum sahra yilmaz, medyum habil, medyum adem, medyum ahmer, medyum hakan, medyum yorumlari, medyum sikayet medyum adana, medyum adiyaman, medyum afyon, medyum agri, medyum amasya, medyum antalya, medyum artvin, medyum aydin, medyum balikesir, medyum bilecik, medyum bingol, medyum bitlis, medyum bolu, medyum burdur, medyum bursa, medyum canakkale, medyum cankiri, medyum corum, medyum denizli, medyum diyarbakir, medyum edirne, medyum elazig, medyum erzincan, medyum erzurum, medyum eskisehir, medyum gaziantep, medyum giresun, medyum gumushane, medyum hakkari, medyum hatay, medyum isparta, medyum icel, medyum kars, medyum kastamonu, medyum kayseri, medyum kirklareli, medyum kirsehir, medyum kocaeli, medyum konya, medyum kutahya, medyum malatya, medyum manisa, medyum kahrmanmaras, medyum mardin, medyum mugla, medyum mus, medyum nevsehir, medyum nigde, medyum ordu, medyum rize, medyum sakarya, medyum samsun, medyum siirt, medyum sinop, medyum sivas, medyum tekirdag, medyum tokat, medyum trabzon, medyum tunceli, medyum sanliurfa, medyum usak, medyum van, medyum yozgat, medyum zonguldak, medyum aksaray, medyum bayburt, medyum karaman, medyum kirikkale, medyum batman, medyum sirnak, medyum artin, medyum ardahan, medyum igdir, medyum yalova, medyum karabuk, medyum kilis, medyum osmaniye, medyum duzce, adana medyum, adiyaman medyum, afyon medyum, agri medyum, amasya medyum, antalya medyum, artvin medyum, aydin medyum, balikesir medyum, bilecik medyum, bingol medyum, bitlis medyum, bolu medyum, burdur medyum, bursa medyum, canakkale medyum, cankiri medyum, corum medyum, denizli medyum, diyarbakir medyum, edirne medyum, elazig medyum, erzincan medyum, erzurum medyum, eskisehir medyum, gaziantep medyum, giresun medyum, gumushane medyum, hakkari medyum, hatay medyum, isparta medyum, icel medyum, kars medyum, kastamonu medyum, kayseri medyum, kirklareli medyum, kirsehir medyum, kocaeli medyum, konya medyum, kutahya medyum, malatya medyum, manisa medyum, kahrmanmaras medyum, mardin medyum, mugla medyum, mus medyum, nevsehir medyum, nigde medyum, ordu medyum, rize medyum, sakarya medyum, samsun medyum, siirt medyum, sinop medyum, sivas medyum, tekirdag medyum, tokat medyum, trabzon medyum, tunceli medyum, sanliurfa medyum, usak medyum, van medyum, yozgat medyum, zonguldak medyum, aksaray medyum, bayburt medyum, karaman medyum, kirikkale medyum, batman medyum, sirnak medyum, artin medyum, ardahan medyum, igdir medyum, yalova medyum, karabuk medyum, kilis medyum, osmaniye medyum, duzce medyum, adana medyumlari, adiyaman medyumlari, afyon medyumlari, agri medyumlari, amasya medyumlari, antalya medyumlari, artvin medyumlari, aydin medyumlari, balikesir medyumlari, bilecik medyumlari, bingol medyumlari, bitlis medyumlari, bolu medyumlari, burdur medyumlari, bursa medyumlari, canakkale medyumlari, cankiri medyumlari, corum medyumlari, denizli medyumlari, diyarbakir medyumlari, edirne medyumlari, elazig medyumlari, erzincan medyumlari, erzurum medyumlari, eskisehir medyumlari, gaziantep medyumlari, giresun medyumlari, gumushane medyumlari, hakkari medyumlari, hatay medyumlari, isparta medyumlari, icel medyumlari, kars medyumlari, kastamonu medyumlari, kayseri medyumlari, kirklareli medyumlari, kirsehir medyumlari, kocaeli medyumlari, konya medyumlari, kutahya medyumlari, malatya medyumlari, manisa medyumlari, kahrmanmaras medyumlari, mardin medyumlari, mugla medyumlari, mus medyumlari, nevsehir medyumlari, nigde medyumlari, ordu medyumlari, rize medyumlari, sakarya medyumlari, samsun medyumlari, siirt medyumlari, sinop medyumlari, sivas medyumlari, tekirdag medyumlari, tokat medyumlari, trabzon medyumlari, tunceli medyumlari, sanliurfa medyumlari, usak medyumlari, van medyumlari, yozgat medyumlari, zonguldak medyumlari, aksaray medyumlari, bayburt medyumlari, karaman medyumlari, kirikkale medyumlari, batman medyumlari, sirnak medyumlari, artin medyumlari, ardahan medyumlari, igdir medyumlari, yalova medyumlari, karabuk medyumlari, kilis medyumlari, osmaniye medyumlari, duzce medyumlari
evden eve nakliyat istanbul nakliyat sehirler arasi nakliyat nakliyat firmalari adalar nakliyat atasehir nakliyat avcilar nakliyat arnavutkoy nakliyat alemdag nakliyat atakoy nakliyat aksaray nakliyat bagcilar nakliyat bakirkoy nakliyat bayrampasa nakliyat beylikduzu nakliyat buyukcekmece nakliyat beykoz nakliyat basaksehir nakliyat besiktas nakliyat beyoglu nakliyat bahcelievler nakliyat bostanci nakliyat balat nakliyat catalca nakliyat cekmekoy nakliyat cankurtaran nakliyat cagaloglu nakliyat cevizlibag nakliyat cihangir nakliyat dudulu nakliyat esenler nakliyat eyup nakliyat esenyurt nakliyat fatih nakliyat florya nakliyat gaziosmanpasa nakliyat gungoren nakliyat gebze nakliyat galatasaray nakliyat gokturk nakliyat haydarpasa nakliyat idealtepe nakliyat istinye nakliyat kartal nakliyat kadikoy nakliyat kagithane nakliyat kaynarca nakliyat kucukcekmece nakliyat karakoy nakliyat kavacik nakliyat levent nakliyat maltepe nakliyat mecidiyekoy nakliyat madenler nakliyat nisantasi nakliyat osmanbey nakliyat pendik nakliyat sisli nakliyat sancaktepe nakliyat sirkeci nakliyat samandira nakliyat sarigazi nakliyat sultanbeyli nakliyat sultangazi nakliyat silivri nakliyat sariyer nakliyat taksim nakliyat tuzla nakliyat tasdelen nakliyat tophane nakliyat tepebasi nakliyat umraniye nakliyat uskudar nakliyat yenibosna nakliyat zeytinburnu nakliyat
medyum
medyumlar, medyum ali, medyum niyazi, medyum munevver, medyum fikriye, medyum yakup, medyum kemal, medyum burak, medyum ahmer, medyum atusa, medyum rahip, medyum josef, medyum yorumlari, medyum tavsiye ediyorum, uzman medyum rahip, medyum gizem aksoy, medyum ebru doganay, ask buyusu, baglama buyusu, gercek medyumlar, en iyi medyumlar, istanbul medyum, izmir medyum, ankara medyum, eskisehir medyum
medyum
medyumlar, ask buyusu, baglama buyusu, gideni geri getirme buyusu, papaz buyusu, evlilik buyusu, kismet acma buyusu, canbar buyusu, istanbul medyum, en iyi medyum, gercek medyum, ankara medyum, izmir medyum, eskisehir medyum, adana medyum, buyu bozama, ask duasi, sevgiliyi geri getirme duasi, malatya medyum, sivas medyum, kastamonu medyum, trabzon medyum, samsun medyum, izmir medyum, bursa medyum, yalova medyum, gaziantep medyum, mersin medyum, ordu medyum, bolu medyum, artvin medyum, edirne medyum, tekirdag medyum
internet reklam hizmeti adwords reklam ajansi web tasarim reklam ajansi bedava web site haber yazilimi emlak yazilimi google reklam seo web tasarim firmalari web site e ticaret reklam
tv teknik servisi
tv teknik servis, tv tamiri, televizyoncu, uydu kurulum, lcd tv tamiri, plazma tv tamiri, led tv tamiri, vestel servisi, vestel tv servisi, arcelik tv servisi, arcelik servisi, sony servisi, sony tv servisi, karadeniz elektronik, sultanbeyli tv teknik servisi, sultanbeyli tv servisi, sultanbeyli arcelik sevisi, sultanbeyli arcelik tv servisi, sultanbeyli vestel tv servisi, sultanbeyli samsung tv servisi, sultanbeyli sony tv servisi, sultanbeyli lg tv servisi, pendik arcelik tv servisi, pendik lg tv servisi, pendik samsung tv servisi, pendik vestel tv servisi, kurtkoy arcelik tv servisi, kurtkoy lg tv servisi, kurtkoy sony servisi, kurtkoy vestel tv servisi, samandira tv teknik servisi, sultanbeyli tv teknik servisi, kurtkoy tv teknik servisi, pendik tv teknik servisi, sari gazi tv teknik servisi, pendik, kurtkoy, sultanbeyli, samandira, sarigazi, sancaktepe, kartal
web tasarım izmir